Новини району  | Останні оновлення | Знай наших | Анонс газети "Маяк"
Додай нас у друзі vk.com
 Група "гість"Вітаю Вас Бажаний госте | RSS
Головна | Мій профіль | Вихід
| Реєстрація | Вхід

- Меню -

Головна сторінка

Останні ОНОВЛЕННЯ

Новини нашого району

Корюківська Козача Січ

ОГОЛОШЕННЯ

Гучномовець

Квіти +

Знай наших

Каталог файлів

Каталог матеріалів

Форум

Фотоальбом

Влада

МВС повідомляє

Служба Безпеки України

Слово для віруючих

Такого ви ще не бачили

Смаколики

Корюківщина. Вибір...

Гостьова книга

Ваша думка...Статистика

онлайн усього 1
відвідувачів 1
користувач: 0Посміємося?

  Стаття 7. Статут об'єднання
 
     Статут об'єднання складається відповідно до Типового статуту,
який  затверджує  спеціально   уповноважений   центральний   орган
виконавчої  влади з питань містобудування та житлової політики.  У
статуті має бути визначено таке:
 
     назва і місцезнаходження об'єднання;
 
     мета створення, завдання та предмет діяльності об'єднання;
 
     перелік майна,  що перебуває у  спільній  сумісній  власності
(неподільного  майна),  права  та обов'язки членів об'єднання щодо
цього майна;
 
     перелік майна,  що перебуває у спільній  частковій  власності
(загального  майна),  права  та  обов'язки  членів об'єднання щодо
цього майна;
 
     статутні органи  об'єднання,  їхні  повноваження  та  порядок
формування;
 
     порядок скликання та проведення загальних зборів;
 
     періодичність проведення зборів;
 
     порядок голосування на зборах та прийняття рішень на них;
 
     перелік питань,  для  вирішення  яких  потрібна кваліфікована
більшість голосів;
 
     джерела фінансування,  порядок використання майна  та  коштів
об'єднання;
 
     порядок прийняття кошторису, створення та використання фондів
об'єднання,  включаючи резервні,  а також порядок оплати  спільних
витрат;
 
     порядок та  умови  укладення  договорів  між  об'єднанням  та
кожним власником квартири, приміщення;
 
     перелік питань,    які    можуть     вирішуватися     зборами
представників;
 
     порядок прийняття у члени об'єднання та виключення з нього;
 
     права і обов'язки членів об'єднання;
 
     відповідальність за  порушення  статуту  та  рішень статутних
органів;
 
     порядок внесення змін до статуту;
 
     підстави та  порядок   ліквідації,   реорганізації   (злиття,
поділу) об'єднання і вирішення майнових питань, пов'язаних з цим.
 
     Статут може містити також інші положення,  що є істотними для
діяльності об'єднання.
 
     Стаття 8. Статут асоціації
 
     До складу асоціації можуть  входити  об'єднання  та  власники
садиб,  що  використовують  спільно внутрішньоквартальні інженерні
мережі (споруди).
 
     Статут асоціації   визначає   відповідно   до   законодавства
України:
 
     назву, місцезнаходження асоціації;
 
     представництво від об'єднань;
 
     права і обов'язки членів асоціації;
 
     статутні органи асоціації,  їх склад та повноваження, порядок
утворення, діяльності та фінансування;
 
     порядок внесення змін до статуту;
 
     підстави та  порядок   ліквідації,   реорганізації   (злиття,
поділу) асоціації і вирішення майнових питань, пов'язаних з цим.
 
     Статут може  містити  інші  положення,  що  є  важливими  для
діяльності асоціації.
 
     Стаття 9. Членство в об'єднанні
 
     Членом об'єднання може бути фізична чи юридична особа,  яка є
власником   квартири   (квартир)   або  приміщення  (приміщень)  у
багатоквартирному будинку.
 
     Членство в  об'єднанні  є  добровільним  і  може   набуватися
одночасно   з  створенням  об'єднання  при  проведенні  установчих
зборів,  а також  індивідуально,  на  основі  письмової  заяви,  в
будь-який момент його існування.
 
     Членство в  об'єднанні  розпочинається  на  підставі  поданої
письмової заяви власника за згодою об'єднання.  Порядок  прийняття
до об'єднання визначається статутом.
 
     Членство в   об'єднанні   припиняється  на  підставі  поданої
письмової заяви власника приміщення або з інших підстав відповідно
до статуту об'єднання.
 
     Власники приміщень,  розташованих  у  межах  одного житлового
комплексу,  які  не  є  членами  об'єднання,  можуть  укладати   з
об'єднанням угоди про співпрацю та дії у спільних інтересах.
 
     Стаття 10. Статутні органи об'єднання
 
     Органами управління  об'єднання є загальні збори його членів,
правління, ревізійна комісія об'єднання.
 
     Вищим органом управління об'єднання є загальні збори.
 
     Загальні збори скликаються і проводяться  згідно  з  вимогами
статуту об'єднання.
 
     Загальні збори   правомочні,  якщо  на  них  присутні  більше
половини членів об'єднання.
 
     Рішення загальних зборів,  прийняте відповідно до статуту,  є
обов'язковим для всіх членів об'єднання.
 
     Рішення загальних   зборів   оприлюднюється.  У  передбачених
статутом або рішенням загальних зборів  випадках  воно  може  бути
надане  членам  об'єднання  під  розписку  або  направлене  поштою
(рекомендованим листом).
 
     Рішення загальних  зборів  може  бути  оскаржене  в  судовому
порядку.
 
     До виключної  компетенції  загальних зборів членів об'єднання
відноситься:
 
     затвердження статуту об'єднання, внесення змін до нього;
 
     обрання членів правління об'єднання;
 
     питання про використання об'єктів,  що перебувають у спільній
власності членів об'єднання;
 
     затвердження кошторису, балансу об'єднання та річного звіту;
 
     затвердження договорів   (угод),   укладених   на   суму,  що
перевищує визначену в статуті об'єднання;
 
     визначення розмірів внесків та платежів членами об'єднання;
 
     прийняття рішення про реконструкцію та ремонт будинку або про
зведення господарських споруд;
 
     визначення розміру  матеріального та іншого заохочення членів
об'єднання і правління;
 
     визначення обмежень   на    користування    об'єктами,    які
перебувають у спільній власності об'єднання;
 
     прийняття рішень   про   передачу   в  оренду  об'єктів,  які
перебувають у спільній власності  членів  об'єднання,  фізичним  і
юридичним особам;
 
     затвердження угод  про  заснування  товариств  або  участі  у
товариствах.
 
     За рішенням загальних зборів можуть бути обрані  представники
від  об'єднання,  яким  зборами  надаються відповідні повноваження
щодо оперативного  вирішення  нагальних  питань  шляхом  скликання
зборів  представників.  Статутом визначаються порядок скликання та
голосування,  перелік  питань,  які  можуть  вирішуватися  зборами
представників.
 
     Збори представників   не   можуть   вирішувати  питання,  які
стосуються  майнових  прав  членів  об'єднання,  погіршують  умови
використання майна або умови проживання.
 
     Для керівництва  поточною  діяльністю  об'єднання  обирається
правління.  Правління  має  право  приймати   рішення   з   питань
діяльності об'єднання, визначених статутом.
 
     Правління є   виконавчим   органом   об'єднання  і  підзвітне
загальним зборам.
 
     Порядок обрання   та   відкликання   членів   правління,   їх
кількісний  склад  та  строки  обрання  встановлюються  загальними
зборами.
 
     До компетенції правління відноситься:
 
     підготовка кошторису, балансу об'єднання та річного звіту;
 
     здійснення контролю за своєчасною сплатою членами  об'єднання
внесків і платежів та вжиття заходів щодо стягнення заборгованості
згідно з законодавством;
 
     розпорядження коштами об'єднання відповідно до  затвердженого
загальними зборами об'єднання кошторису;
 
     укладення договорів    з   суб'єктами   підприємництва,   які
виконують роботи,  надають послуги,  та здійснення контролю за  їх
виконанням;
 
     ведення діловодства,  бухгалтерського обліку та звітності про
діяльність об'єднання;
 
     скликання та організація проведення загальних  зборів  членів
об'єднання або зборів представників.
 
     Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю
правління об'єднання на загальних зборах обирається з числа членів
об'єднання ревізійна комісія (ревізор) або приймається рішення про
залучення аудитора.
 
     Порядок діяльності ревізійної комісії та її кількісний  склад
затверджуються загальними зборами.
 
     Стаття 11. Утримання житлового комплексу на балансі
 
     Об'єднання після набуття статусу юридичної особи може:
 
     прийняти на власний баланс весь житловий комплекс;
 
     за договором    з    попереднім   власником   залишити   його
балансоутримувачем усього житлового комплексу або його частини;
 
     укласти договір з будь-якою  юридичною  особою,  статут  якої
передбачає можливість здійснення такої діяльності, про передачу їй
на баланс усього житлового комплексу або його частини.
 
     Рішення про прийняття на баланс основних  фондів  приймається
відповідно  до  цього  Закону,  інших нормативно-правових актів та
статуту об'єднання.
 
     Балансоутримувач забезпечує управління житловим комплексом.
 
     У разі  якщо  у  новозбудованому  будинку  власники  квартир,
приміщень  протягом  двох  місяців після підписання акта державної
приймальної комісії не створюють  об'єднання  і  не  приймають  на
баланс основні фонди,  сільська,  селищна,  міська рада може своїм
рішенням призначити балансоутримувача.
 
     Призначений балансоутримувач здійснює  свої  повноваження  по
забезпеченню  управління  будинком  до прийняття будинку на баланс
об'єднанням.  Витрати  на  здійснення   цих   функцій   управління
розподіляються  між  власниками  пропорційно  площі приміщень,  що
перебувають у їх власності.
 
     Передача майна з балансу на баланс  відбувається  у  порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
     Передача на  баланс  майна  (в тому числі земельної ділянки),
яке  входить  до  складу  житлового  комплексу,  але  не  належить
об'єднанню, не тягне за собою виникнення права власності на нього.
 
     Частина багатоквартирного   будинку   може  бути  виділена  в
окремий житловий комплекс за умови,  що  надбудова,  реконструкція
або  знесення  цієї  частини  не порушить цілісності чи можливості
використання за призначенням інших частин будівлі,  що не  входять
до складу цього комплексу.
 
     Спори щодо  прийняття та передачі на баланс майна вирішуються
у судовому порядку.
 
     Стаття 12. Управління неподільним та загальним майном
                житлового комплексу

 
     Управління неподільним    та   загальним   майном   житлового
комплексу здійснює управитель шляхом:
 
     належної експлуатації  житлового  комплексу  та  забезпечення
відповідних  умов  користування власним,  неподільним та загальним
майном власників;
 
     накопичення необхідних  коштів  на  проведення  поточних   та
капітальних ремонтів відповідно до законодавства;
 
     отримання відшкодування від винної особи за збитки, заподіяні
майну, яке перебуває у нього на балансі, або своєчасного звернення
до суду щодо відшкодування збитків у примусовому порядку.
 
     У разі  якщо  балансоутримувачем  є  об'єднання,  рішення про
форму управління приймається на  загальних  зборах  кваліфікованою
більшістю голосів.
 
     У цьому  випадку  управління  неподільним та загальним майном
житлового комплексу об'єднання може здійснювати у формі:
 
     управління неподільним та  загальним  майном  через  статутні
органи об'єднання;
 
     передачі всіх  або  частини функцій по управлінню неподільним
та  загальним  майном  житлового  комплексу  юридичній  особі   за
договором;
 
     делегування визначених  статутом  повноважень  по  управлінню
неподільним та загальним майном житлового комплексу асоціації.
 
     Форма управління неподільним та  загальним  майном  житлового
комплексу  може  бути  змінена в будь-який час у встановленому цим
Законом порядку.
 
     Стаття 13. Відносини власників приміщень і управителя
 
     Відносини власників  приміщень   і   управителя   регулюються
договором між ними,  який укладається на основі Типового договору,
форму якого затверджує спеціально уповноважений центральний  орган
виконавчої влади з питань містобудування та житлової політики.
 
     У разі  передачі частини функцій по управлінню неподільним та
загальним майном житлового комплексу юридичній особі між власником
приміщення і цією юридичною особою укладається окремий договір.
 
     Істотними умовами договору є:
 
     найменування сторін;
 
     предмет договору;
 
     права сторін щодо здійснення управління житловим комплексом;
 
     обов'язки сторін   щодо   надання   послуг   по  експлуатації
житлового комплексу та оплати цих послуг;
 
     вичерпний перелік послуг;
 
     вартість кожної  послуги  та  загальна  вартість  щомісячного
платежу;
 
     порядок контролю та звіту сторін;
 
     наслідки невиконання умов договору;
 
     перелік форс-мажорних обставин;
 
     строк дії  договору,  умови  продовження  та  припинення  дії
договору, дата укладення договору.
 
     Спори щодо змісту конкретного договору вирішуються за  згодою
сторін або у судовому порядку.
 
     Укладення договору   між   власником  окремого  приміщення  у
житловому комплексі та управителем є обов'язковим  і  не  залежить
від  членства  в об'єднанні,  за винятком випадку,  коли власник і
управитель є однією особою.
 
     У разі  відмови  власника  приміщення  укладати  договір  або
сплачувати обов'язкові платежі на утримання та ремонт неподільного
майна та відповідної частки загального майна об'єднання має  право
звернення  до  суду  для стягнення нарахованих платежів у судовому
порядку.
 
     Право на  звернення  до  суду  виникає  у  об'єднання   через
шістдесят  днів  з дня припинення платежів або відмови в укладенні
договору.
 
     Стаття 14. Права власника - члена об'єднання
 
     Власник - член об'єднання має право:
 
     брати участь в управлінні об'єднанням у порядку,  визначеному
цим Законом і статутом об'єднання;
 
     обирати та   бути   обраним   до   складу  статутних  органів
об'єднання;
 
     знайомитися з протоколами  загальних  зборів,  робити  з  них
виписки;
 
     одержувати в  установленому порядку інформацію про діяльність
об'єднання;
 
     вимагати від  статутних  органів  захисту   своїх   прав   та
дотримання членами об'єднання правил добросусідства;
 
     вийти в установленому статутом порядку з об'єднання;
 
     одержувати в  установленому  статутом  порядку інформацію про
діяльність асоціації.
 
     На вимогу члена об'єднання воно зобов'язане надати  йому  для
ознайомлення всі свої фінансові звіти.
 
     Порядок здійснення прав власників визначається законом.
 
     Здійснення прав  власника  не  може  порушувати  права  інших
власників.
 
     Спори щодо здійснення прав власників  вирішуються  за  згодою
сторін або в судовому порядку.
 
     Стаття 15. Обов'язки власника - члена об'єднання
 
     Власник - член об'єднання зобов'язаний:
 
     виконувати вимоги статуту об'єднання;
 
     виконувати рішення статутних органів,  прийняті у межах їхніх
повноважень;
 
     використовувати приміщення  за  призначенням,   дотримуватися
правил користування приміщеннями;
 
     забезпечувати збереження приміщень, брати участь у проведенні
їх ремонту;
 
     забезпечувати дотримання  вимог  житлового  і  містобудівного
законодавства  щодо  здійснення ремонту чи реконструкції приміщень
або їх частин,  не допускати порушення законних прав та  інтересів
інших власників;
 
     додержуватися вимог   правил   утримання   жилого  будинку  і
прибудинкової території, правил пожежної безпеки, санітарних норм;
 
     своєчасно і в повному обсязі сплачувати належні платежі;
 
     відшкодовувати за власний рахунок і у повному обсязі  збитки,
заподіяні  майну  інших  власників  особисто або іншою особою,  що
займає чи використовує приміщення  на  законних  підставах  або  з
відома власника;
 
     виконувати передбачені статутними документами обов'язки перед
об'єднанням;
 
     попереджувати псування  неподільного  та  загального   майна,
інформувати  органи управління об'єднання про пошкодження та вихід
з ладу технічного обладнання;
 
     додержувати чистоти в місцях загального користування та  тиші
в нічний час (з 23 до 7 години).
 
     Статутом об'єднання  можуть бути встановлені й інші обов'язки
власників - членів об'єднання відповідно до законодавства.


Форма входу
Календар
«  Липень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
- Друзі -


Мой профиль на Freelancehunt.com

Синоптики прогнозують
погода у Корюківці

Телеманія

Наше дзеркало №1
Наше дзеркало №2
Наше дзеркало №3
Наше дзеркало №4

Наше дзеркало №5
Наше дзеркало №6

OФІЦІЙНА Web-СТОРІНКА КОРЮКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ МОЛОДІЖНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
"АЛЬЯНС 3000" ©.